Voorwaarden

Algemene voorwaarden Pinokoi.

1.   Op de met Pinokoi gesloten overeenkomsten zijn onderstaande verkoop en leveringsvoorwaarden van toepassing.
2.   Aanbiedingen die worden aangeboden zijn geheel vrijblijvend.
3.   Pinokoi is steeds gerechtigd om van de opdrachtgever zekerheidstelling voor het nakomen van diens betalingsverplichting te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat die zekerheid is gesteld.
4.   De levertijden die vermeld staan bij Pinokoi zijn bij benadering en zullen zoveel als mogelijk is in acht worden genomen. Pinokoi is echter nimmer aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade ten gevolge van vertraagde levering door Pinokoi en/of zijn leverancier(s).
5.   Pinokoi kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen als gevolg van overmacht zoals daar zijn (oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg,werkstaking of uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van bedrijfsmedewerkers, bedrijfsstoring, gebrek aan voorraden, stagnatie in vervoer, van overheidswege opgelegde beperkingen, of van haar leveranciers etc.) In de voorkomende gevallen is de klant gerechtigd om zijnerzijds het bestelde te annuleren en zal het eventueel al betaalde bedrag aan hem of haar worden geretourneerd met aftrek van de door Pinokoi gemaakte kosten.
6.   Vervoer van bestellingen vallen onder volledige verantwoording van Pinokoi. Het door de klant bestelde wordt voor uitlevering altijd gecontroleerd op gebreken en/of beschadigingen. Na overdracht en controle op gebreken/beschadigingen van de bestelling aan de klant komt de verantwoording voor Pinokoi voor wat betreft het geleverde te vervallen.
7.   Pinokoi kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor door de wederpartij geleden gevolgschade door het gebruik van de bij Pinokoi ingekochte producten en/of diensten.
8.  Op straffe van verval van het recht van reclamering zal de klant, indien daartoe gronden zijn, binnen 48 uur na ontvangst van zijn/haar bestelling, schriftelijk (per e-msil, per fax of aangetekende brief) met motivatie bij Pinokoi dienen te reclameren.Een reclamering schort de betalingsverplichting nimmer op. Als de reclamering door Pinokoi gegrond wordt geacht zal per geval worden bekeken hoe e.e.a op een zo goed      mogelijke manier opgelost kan worden. Dat kan zijn: de factuur aanpassen, hetzij crediteren van al betaalde rekening(en), of door opnieuw te leveren. Dit alles in overleg met de klant.
9.   Indien er geen tijdige betaling plaatsvindt door de klant is Pinokoi gerechtigd om alle leveranties ingevolge de onderhavige of andere overeenkomsten op te schorten, onverminderd het recht nakoming en/of schadevergoeding te vorderen of te doen laten vorderen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verbandhoudende met de inning van enige vordering ten aanzien van de klant, komen volledig ten laste van de klant. Alle door Pinokoi te maken kosten, ten gevolge van hetgeen in dit artikel vermeld, zal      zonder  verdere bewijsvoering van Pinokoi ten laste worden gelegd aan de klant. De klant is over hetgeen verschuldigd aan Pinokoi wettelijke rente en kosten verschuldigd over de periode dat hij in verzuim is.
10. Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing. Voor de geldende rechten en verplichtingen verwijzen wij u graag naar Rijksoverheid.nl, c.q. ConsuWijzer.nl
11. Retourzendingen van producten zijn ten alle tijden voor rekening van de consument tenzij er sprake is van een foutieve levering of bij het retourneren van een defect aangekomen artikel dat binnen 48 uur na ontvangst aan ons is gemeld. In deze gevallen zullen wij de verzendkosten, conform de gemaakte kosten voor het aanleveren van het artikel (de artikelen), vergoeden.